Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji Zwyczajny Obiad przez Sieć Sensownego Biznesu Dawid Sokołowski, ul. Generalska 52/2, 94-245 Łódź, NIP: 727-270-13-58
§1 Definicje
 1. Usługodawca – Sieć Sensownego Biznesu Dawid Sokołowski, ul. Generalska 52/2, 94-245 Łódź, NIP: 727-270-13-58 - podmiot odpowiedzialny za świadczenie Usług.
 2. Aplikacja – Aplikacja zarządzana przez Usługodawcę, za pomocą której świadczone są Usługi. Aplikacja jest dostępna z urządzeń mobilnych.
 3. Użytkownik – osoba, która dokonała Rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta.
 5. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Aplikacji, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa oferowana jest na Aplikacji w formie zamkniętej, tj. dostępnej dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług.
 8. Osoba gotująca – Użytkownik, który organizuje Wspólny posiłek
 9. Wspólny posiłek – Spotkanie w miejscu wskazanym przez Osobę gotującą w celu zjedzenia wspólnego posiłku wynikające z zaproszenia oraz ustaleń poczynionych poprzez Aplikację pomiędzy Użytkownikami
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.
§2 Rejestracja Konta Użytkownika
 1. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 rok życia mogą być Użytkownikami za zgodą przedstawicieli ustawowych. Usługodawca może żądać przedstawienia zgody przedstawicieli ustawowych wyrażonej na piśmie.
 2. Rejestracja w Aplikacji jest nieodpłatna.
 3. Rejestracja dokonuje się za pomocą wtyczki portalu Facebook. W takim przypadku Usługodawca uzyska dostęp do imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz e-mail udostępnionych na portalu Facebook.
 4. W celu dokończenia Rejestracji należy odpowiedzieć na pytania dotyczące preferencji korzystania z aplikacji oraz uzupełnić informacje “o mnie”
 5. Po zakończeniu procesu uzupełniania danych oraz kliknięcia w przycisk "zarejestruj" lub przycisk równoważny dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Po prawidłowej Rejestracji Usługodawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, tworzy Konto Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Nie jest dopuszczalne udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom, ani korzystanie z innych Kont Użytkowników.
 7. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie Konta Użytkownika. Usługodawca udostępnia funkcjonalność do usunięcia Konta Użytkownika.
 8. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika;
  2. Użytkownik obraża innych Użytkowników, narusza dobra osobiste Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, a także dodaje opinie zawierające treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny;
  3. Użytkownik udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej;
  4. Zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług - w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu
  5. Użytkownik dokona naruszeń Regulaminu, w tym naruszy netykietę i zasady zachowania przyjęte w Platformy.

  W powyższych przypadkach Usługodawca zablokuje Konto Użytkownika i wyśle do Użytkownika wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji z podaniem przyczyny wypowiedzenia Umowy lub wyświetli w Aplikacji informację o wypowiedzeniu Umowy.

§3 Rodzaje i warunki świadczenia Usług
 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia edycję Konta Użytkownika,
  2. umożliwia wyszukiwanie Wspólnych posiłków,
  3. umożliwia tworzenie i dodawanie informacji o Wspólnych posiłkach,
  4. umożliwia tworzenie i dodawanie zdjęć
  5. umożliwia dodawanie opinii i ocen o Wspólnych posiłkach i Użytkownikach,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów Usług (funkcjonalności Aplikacji), jak również do zaprzestania świadczenia wybranych Usług.
 3. Usługodawca nie pobiera opłat za Rejestrację. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Użytkownicy między innymi mogą:
  1. edytować konto
  2. wyszukiwać Wspólne posiłki i Użytkowników,
  3. tworzyć i dodawać informacje o Wspólnych posiłkach,
  4. dodawać opinie i oceny o Wspólnych posiłkach i Użytkownikach,
 5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
§4 Dodawanie rekomendacji o Wspólnych posiłkach i Użytkownikach.
 1. Dodawanie rekomendacji jest możliwe za pomocą specjalnej funkcjonalności Aplikacji.
 2. Rekomendacje mogą dotyczyć wyłącznie kwestii bezpośrednio dotyczących Wspólnych posiłków i mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
 3. Nie jest dozwolone dodawanie rekomendacji zawierających treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny.
 4. Nie jest dozwolone dodawanie rekomendacji, które zawierają treści reklamowe lub marketingowe.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji dodanych rekomendacji i do publikowania jedynie tych, które spełniają wyżej wskazane wymagania. Brak opublikowania dodanej rekomendacji nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania rekomendacji, w szczególności które nie spełniają powyższych wymogów. W przypadku usunięcia rekomendacji Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Usługodawcy.
§5 Wspólny posiłek.
 1. Usługodawca udostępnia funkcjonalność do zapraszania na Wspólne posiłki.
 2. Aby mieć możliwość zapraszania, a także uczęszczania na Wspólne posiłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego Użytkownika. Wówczas wysyłany jest sms z kodem w celu weryfikacji prawdziwości numeru telefonu.
 3. Wspólne posiłki mogą być organizowane jedynie przy okazji gotowania dla samego siebie. Wspólne posiłki nie mogą nosić znamion prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej związanej z oferowaniem posiłków nieokreślonej liczbie osób bądź działalności o charakterze restauracyjnym lub podobnym.
 4. Wspólne posiłki nie mogą nosić znamion produkcji lub obrotu żywnością, jak również działalność osoby gotującej nie może być kwalifikowana jako działalność przedsiębiorstwa spożywczego w rozumieniu właściwych przepisów UE.
 5. Usługodawca nie weryfikuje czy organizowanie Wspólnych posiłków kwalifikuje się do zastosowania do nich przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą lub zawodową związaną z oferowaniem posiłków nieokreślonej liczbie osób bądź działalności o charakterze restauracyjnym lub podobnym, jak również związaną z produkcją lub obrotem żywnością.
 6. Usługodawca nie weryfikuje czy w związku z organizowaniem Wspólnych posiłków dochodzi do konsumpcji lub sprzedaży alkoholu lub napojów alkoholowych.
 7. Usługodawca nie odpowiada za odbycie się Wspólnego posiłku, jak również nie odpowiada za przybycie na Wspólny posiłek Użytkowników.
 8. Osoba gotująca, która tworzy zaproszenie na Wspólny posiłek powinna podać między innymi następujące informacje dotyczące Wspólnego posiłku:
  1. Tytuł
  2. Miejsce
  3. Termin
  4. Punktualność
  5. Długość spotkania
 9. Osobie gotującej zabrania się wprowadzania do opisu Wspólnego posiłku informacji, które mogłyby stanowić reklamę lub promocję napojów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności zabrania się w treści zaproszenia na Wspólny posiłek promowania alkoholu lub wyrobów alkoholowych, jak również konsumpcji alkoholi lub wyrobów alkoholowych. Zabrania się również umieszczania w informacji o Wydarzaniu zdjęć lub grafik odnoszących się do alkoholu lub wyrobów alkoholowych, jak również promujących konsumpcję alkoholu lub wyrobów alkoholowych.
 10. Osoba gotująca powinna korzystać wyłącznie z produktów żywnościowych nadających się do spożycia, dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, o odpowiednim terminie przydatności do spożycia oraz pochodzących od bezpiecznych i zweryfikowanych dostawców.
 11. Osobie gotującej zabrania się wprowadzania do opisu zaproszenia na Wspólny posiłek informacji, które mogłyby stanowić reklamę lub promocję produktów żywnościowych, które nie zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6 Zasady ponoszenia odpowiedzialności
 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek dane podane przez Użytkownika, dane podane w zaproszeniu na Wspólny posiłek, a w szczególności Usługodawca nie odpowiada za kompletność, rzetelność, prawdziwość lub przydatność tych danych.
 2. Usługodawca nie odpowiada za wykorzystane przez Osobę gotującą produkty żywnościowe.
 3. Usługodawca nie odpowiada za promowanie przez Osobę gotującą alkoholu lub napojów alkoholowych, jak również nie odpowiada za promowanie przez Osobę gotującą konsumpcji alkoholu lub wyrobów alkoholowych.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody jakie mogą powstać w związku ze Wspólnym posiłkiem, zarówno po stronie Osoby gotującej, jak i Użytkowników biorących udział we Wspólnym posiłku.
 5. Osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji zobowiązana jest do utrzymywania danych dostępowych do Konta w poufności, w szczególności nie powinna udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione udostępnienie loginu i hasła, jak również za nieuprawniony dostęp do Konta lub Profilu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i komentarzy do opinii, z zastrzeżeniem właściwych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność z tytułu dodania opinii naruszającej dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w inny sposób wkraczającą w ich prawa.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
  1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika lub przez niego użytkowanego;
  2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet;
  3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.
§7 Oświadczenia i inne postanowienia, zakończenie świadczenia Usług z winy Użytkownika
 1. Użytkownik wprowadzający treści i materiały do Aplikacji oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia, a treści i materiały nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej.
 2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Aplikacji. Użytkownik odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe w wyniku zamieszczenia materiałów i treści w Aplikacji. W przypadku wystąpienia wobec Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi naruszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć wszelkie spowodowane tym szkody, a także zaspokoić zasądzone prawomocnie roszczenia. W przypadku gdyby Usługodawca zaspokoił roszczenia osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych przez Usługodawcę kosztów z tym związanych, w tym m.in. kwoty głównej, należności ubocznych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego.
 3. Użytkownik w żadnym przypadku nie nabywa autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej do Aplikacji lub jej fragmentu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  2. niezamieszczania materiałów, co do których nie posiada odpowiednich praw, w tym praw własności intelektualnej bądź praw do wykorzystania wizerunku;
  3. niepodejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Aplikacji;
  4. nierepresjonowania, dręczenia, poniżania czy też zastraszania innych Użytkowników ze względu na ich wyznanie, płeć, orientację seksualną, rasę, tożsamość etniczną, wiek lub niepełnosprawność;
  5. niepodawania się za jakąkolwiek inną osobę, firmę lub inny podmiot, łącznie z Usługodawcą i jego pracownikami lub przedstawicielami;
  6. nieumieszczania materiałów/treści niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów,
  7. niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie Usługodawcy w błąd, zmanipulowanie Usługodawcą lub doprowadzenie Usługodawcy do niekorzystnego rozporządzenia przedmiotami lub dobrami niematerialnymi, które przedstawiają wartość ekonomiczną.
 5. Złamanie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności przewidzianej we właściwych przepisach prawnych, nie wyłączając przepisów prawnokarnych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego usunięcia treści/materiału, o których/którym mowa w ust. 4 pkt b, c, g bez uprzedniego powiadomienia;
  2. wypowiedzenia Umowy po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Okres wypowiedzenia Umowy przez Zwyczajny.pl wynosi 7 dni,
  3. wypowiedzenia Umowy i likwidacji Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie podejmuje aktywności w Aplikacji przez 60 dni,
  4. natychmiastowego wypowiedzenia Umowy poprzez likwidację Konta Użytkownika w sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§8 Dane osobowe
 1. Korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji może wymagać udostępnienia danych osobowych przez Użytkownika.
 2. Formą identyfikacji Użytkownika są dane podane przez podczas Rejestracji oraz numer IP urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego dochodzi do połączenia z Aplikacją.
 3. Usługodawca zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych. Usługodawca jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Użytkownikom zabrania się wprowadzania do Aplikacji danych osobowych, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe w rozumieniu art. 4 ust. 15 (dane dotyczące zdrowia) RODO
 5. Usługodawca wypełnia wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO)
§9 Warunki techniczne
 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie z urządzenia mobilnego, które ma dostęp do Internetu..
 2. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Aplikacji, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zapewnia, że Aplikacja będzie dostępna przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Aplikacji z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
§10 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres siedziby Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zwyczajny.pl] Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu ze zgłaszającym.
 4. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni i niezwłocznie poinformować o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
§11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu, Usługodawca powiadomi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji lub przez wyświetlenie informacji o zmianie Regulaminu wAplikacji.